BlocklyNukkit WIKI

这里是BN百科

章节导览


自定义物品

创建一个木棍

global $blockitem; 
$item = $blockitem->buildItem(280, 0, 1); 

设置名字

$item->setCustomName("棍"); 

设置信息,用分号隔开换行

$blockitem->setItemLore($item, "第一行;第二行;第三行;第四行"); 

添加有序合成

添加有序合成,设置G为橡木原木的键,G就代表原木. 参数1用字符串数组类型,3个字符串代表合成台的3行,每一行有3个物品,用键来代表,空格代表没物品. 参数2是合成后的物品. 参数3是追加结果物品,物品数组类型,比如合成蛋糕会返给3个桶.

global $manager; 
$manager->putEasy("G", $blockitem->buildItemFromBlock($blockitem->buildBlock(17, 0))); 
$blockitem->addShapedCraft(array("G  ", "G  ", "G  "), $item, array()); 

创建第二个木棍

$superItem = $blockitem->buildItem(369, 0, 1); 
$superItem->setCustomName("Super棍"); 
$blockitem->setItemLore($superItem, "第五行;第六行;第七行;第八行;第九行"); 

添加无序合成

参数1就是需要合成的配方,参数2就是合成后的物品

$blockitem->addShapelessCraft(array($item, $blockitem->buildItemFromBlock($blockitem->buildBlock(41, 0))), $superItem) 


不满意?前往编辑此页面

导航