BlocklyNukkit WIKI

这里是BN百科

章节导览


什么是事件

事件是nukkit服务器发生的动作,当事件触发时,会调用bn中与事件名同名的函数,并且在调用的时候会向函数注入一个事件对象作为参数,这个函数我们称之为事件回调函数,又叫做事件的监听器。简单的说,事件就是nukkit服务器和你的插件沟通的桥梁。

事件的工作方式

这里我们以玩家聊天事件来举例子

Created with Raphaël 2.2.0玩家在聊天框输入文字并发送nukkit服务器收到发送聊天文字请求bn查找是否有与事件同名函数生成对应的事件对象执行事件回调函数,并将事件对象作为第一个参数等待所有事件回调函数执行完成检测事件是否有被取消不执行聊天请求并结束解析修改过的事件对象根据解析结果来执行玩家的聊天请求按默认方式执行玩家的聊天请求yesnoyesno

正如你看到的,玩家聊天事件的执行方式就是这样,其他的事件我们也用十分类似的方式进行。

如何创建一个事件回调函数

事件回调函数又称事件监听器,只要您创建一个与您希望处理的事件名称相同的函数,也就是说,一个js文件,或者说一个bn插件对于每一个事件只能有一个回调函数。
例如,创建一个玩家聊天事件的监听器:

 • JS代码
function PlayerChatEvent(event){ 
  let player = event.getPlayer(); 
  let name = player.getName(); 
  let msg = event.getMessage(); 
  event.setMessage(name + " §7说:§r" + msg); 
} 
 • Python代码
def PlayerChatEvent(event): 
  player = event.getPlayer() 
  name = player.getName() 
  msg = event.getMessage() 
  event.setMessage(name + u" §7说:§r" + msg) 

bn事件所有事件总表

BNInitializedEvent——BN模块加载完成事件

所有bn模块加载都加载完成事件

 • String getEventName()

BNClosedEvent——BN准备关闭事件

NK要求bn进行关闭操作事件

 • String getEventName()

StartFishingEvent——玩家开始钓鱼事件

玩家开始钓鱼事件

 • Player getPlayer()
 • EntityFishingHook getFishingHook()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isCancelled()

PlayerToggleFlightEvent——玩家开始飞行事件

玩家开始飞行事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isFlying()

EntityExplodeEvent——实体爆炸事件

实体爆炸事件

 • boolean isCancelled()
 • Position getPosition()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setBlockList(List)
 • Entity getEntity()
 • void setYield(double)
 • List getBlockList()
 • double getYield()

EntityDamageByBlockEvent——实体被方块伤害事件

实体被方块伤害事件

 • float getDamage(DamageModifier)
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isApplicable(DamageModifier)
 • void setDamage(double)
 • float getFinalDamage()
 • Entity getEntity()
 • DamageCause getCause()
 • int getAttackCooldown()
 • Block getDamager()
 • void setAttackCooldown(int)
 • float getOriginalDamage(DamageModifier)

PlayerInteractEvent——玩家交互(右键、点地、物理触碰、左键)

玩家交互(右键、点地、物理触碰、左键)

 • Block getBlock()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • Action getAction()
 • BlockFace getFace()
 • Vector3 getTouchVector()

RightClickBlockEvent——玩家右键点击方块事件

玩家右键点击方块事件

 • Block getBlock()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • BlockFace getFace()
 • Vector3 getTouchVector()

LeftClickBlockEvent——玩家左键点击方块事件

玩家左键点击方块事件

 • Block getBlock()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • BlockFace getFace()
 • Vector3 getTouchVector()

ClickOnAirEvent——玩家右键点击空气长按空气事件

玩家右键点击空气长按空气事件

 • Block getBlock()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • BlockFace getFace()
 • Vector3 getTouchVector()

PhysicalTouchEvent——玩家物理触碰事件(如踩压力板、踩坏耕地)

玩家物理触碰事件,比如踩压力板和踩坏耕地

 • Block getBlock()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • BlockFace getFace()
 • Vector3 getTouchVector()

PlayerAnimationEvent——玩家动画事件

玩家动画事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Action getAnimationType()

PlayerBlockPickEvent——玩家捡起方块事件

玩家捡起方块事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • void setItem(Item)
 • Block getBlockClicked()

FurnaceSmeltEvent——熔炉烧炼完成事件

熔炉烧炼完成事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • void setResult(Item)
 • Item getSource()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getResult()
 • BlockEntityFurnace getFurnace()

PlayerToggleSwimEvent——玩家开始游泳事件

玩家开始游泳事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • boolean isSwimming()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

ExplosionPrimeEvent——实体开始爆炸倒计时事件

实体开始爆炸倒计时事件

 • boolean isCancelled()
 • void setForce(double)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • double getForce()
 • boolean isBlockBreaking()
 • Entity getEntity()
 • void setBlockBreaking(boolean)

ItemFrameDropItemEvent——篝火抛出物品

篝火抛出物品

 • Player getPlayer()
 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • BlockEntityItemFrame getItemFrame()
 • Item getItem()

PlayerToggleSneakEvent——玩家开始潜行事件

玩家开始潜行事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • boolean isSneaking()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

DoorToggleEvent——开关门事件

开关门事件

 • Player getPlayer()
 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setPlayer(Player)

StartBrewEvent——开始酿造事件

开始酿造事件

 • Item getPotion(int)
 • boolean isCancelled()
 • Item getIngredient()
 • BlockEntityBrewingStand getBrewingStand()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()
 • Item[] getPotions()

EntityBlockChangeEvent——实体改变方块事件

实体改变方块事件

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Block getTo()
 • Entity getEntity()
 • Block getFrom()

PlayerItemConsumeEvent——玩家使用了一个一次性消耗品事件

玩家使用了一个一次性消耗品事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()

DataPacketReceiveEvent——服务器收到数据包事件

服务器收到数据包事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • DataPacket getPacket()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerLocallyInitializedEvent——玩家客户端登录本地初始化完成事件

玩家客户端登录本地初始化完成事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()

PotionApplyEvent——药水效果添加事件

药水效果添加事件

 • Potion getPotion(int)
 • boolean isCancelled()
 • Effect getApplyEffect()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setPotion(Potion)
 • Entity getEntity()
 • void setApplyEffect(Effect)

EntityVehicleExitEvent——实体离开载具事件

实体离开载具事件

 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

PlayerQuitEvent——玩家退出事件

玩家退出事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • TextContainer getQuitMessage()
 • String getReason()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean getAutoSave()
 • void setQuitMessage(TextContainer)
 • void setAutoSave(boolean)

PlayerMoveEvent——玩家移动

玩家移动

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • void setResetBlocksAround(boolean)
 • void setCancelled(boolean)
 • void setFrom(Location)
 • String getEventName()
 • void setTo(Block)
 • Location getTo()
 • Location getFrom()
 • boolean isResetBlocksAround()

LevelLoadEvent——世界加载事件

世界加载事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerEditBookEvent——玩家编辑书本事件

玩家编辑书本事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Item getNewBook()
 • void setNewBook(Item)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getOldBook()
 • Action getAction()

ServerCommandEvent——服务器执行后台命令事件

服务器执行后台命令事件

 • boolean isCancelled()
 • String getCommand()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • CommandSender getSender()
 • void setCommand(String)

SignChangeEvent——告示牌文字更改

告示牌文字更改

 • Player getPlayer()
 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • String getLine(int)
 • String[] getLines()
 • void setLine(int,String)

LiquidFlowEvent——液体流动

液体流动

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • BlockLiquid getSource()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Block getTo()
 • int getNewFlowDecay()

BlockFromToEvent——液体流动/龙蛋自己传送的事件

液体流动/龙蛋自己传送的事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setTo(Block)
 • Block getTo()
 • Block getFrom()

LevelInitEvent——世界初始化事件

世界初始化事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

BlockPistonChangeEvent——活塞臂状态变化事件

活塞臂状态变化事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • int getNewPower()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • int getOldPower()

VehicleDestroyEvent——载具破坏事件

载具破坏事件

 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

EntityMotionEvent——实体运动事件

实体运动事件

 • boolean isCancelled()
 • Vector3 getMotion()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Vector3 getVector()
 • Entity getEntity()

PlayerBucketEmptyEvent——玩家空桶事件

玩家空桶事件

 • Item getBucket()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • BlockFace getBlockFace()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • void setItem(Item)
 • Block getBlockClicked()

PlayerBedLeaveEvent——玩家下床

玩家下床

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Block getBed()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

InventoryOpenEvent——物品栏打开

物品栏打开

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()

EntityCombustByBlockEvent——实体因方块而燃烧事件

实体因方块而燃烧事件

 • void setDuration(int)
 • boolean isCancelled()
 • Block getCombuster()
 • int getDuration()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

ItemDespawnEvent——掉落物消失

掉落物消失

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • EntityItem getEntity()

EntityRegainHealthEvent——实体回血事件

实体回血事件

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • int getRegainReason()
 • void setAmount(float)
 • Entity getEntity()
 • float getAmount()

ProjectileLaunchEvent——投掷物发出

投掷物发出

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • EntityProjectile getEntity()

DataPacketSendEvent——服务器发送数据包事件

服务器发送数据包事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • DataPacket getPacket()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerGameModeChangeEvent——玩家游戏模式改变事件

玩家游戏模式改变事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • void setNewAdventureSettings(AdventureSettings)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • AdventureSettings getNewAdventureSettings()
 • int getNewGamemode()

PlayerKickEvent——玩家被踢出服务器事件

玩家被踢出服务器事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • TextContainer getQuitMessage()
 • String getReason()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Reason getReasonEnum()
 • void setQuitMessage(TextContainer)

BrewEvent——酿造完成事件

酿造完成事件

 • Item getPotion(int)
 • boolean isCancelled()
 • int getFuel()
 • Item getIngredient()
 • BlockEntityBrewingStand getBrewingStand()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()
 • Item[] getPotions()

ChunkUnloadEvent——区块卸载事件

区块卸载事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • FullChunk getChunk()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

InventoryTransactionEvent——物品转移(漏斗)

物品转移(漏斗)

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • InventoryTransaction getTransaction()

CraftItemEvent——物品合成事件

物品合成事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Recipe getRecipe()
 • Item[] getInput()
 • CraftingTransaction getTransaction()

PlayerMouseOverEntityEvent——玩家鼠标在指向实体事件

玩家鼠标在指向实体事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

EntityDamageEvent——生物受到伤害

生物受到伤害

 • float getDamage(DamageModifier)
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isApplicable(DamageModifier)
 • void setDamage(double)
 • int getAttackCooldown()
 • float getFinalDamage()
 • Entity getEntity()
 • DamageCause getCause()
 • void setAttackCooldown(int)
 • float getOriginalDamage(DamageModifier)

PlayerChatEvent——玩家聊天

玩家聊天

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • void setFormat(String)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setPlayer(Player)
 • String getMessage()
 • String getFormat()
 • void setMessage(String)
 • Set getRecipients()
 • void setRecipients(Set)

BlockFadeEvent——方块因自然原因消失或衰落事件

方块因自然原因消失或衰落事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Block getNewState()

LightningStrikeEvent——打雷事件

打雷事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • EntityLightningStrike getLightning()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerSettingsRespondedEvent——玩家设置服务器设置事件

玩家设置服务器设置事件

 • int getFormID()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • FormWindow getWindow()
 • void setCancelled(boolean)
 • FormResponse getResponse()
 • String getEventName()

EntityExitVehicleEvent——实体离开载具事件

实体离开载具事件

 • boolean isPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

FurnaceBurnEvent——熔炉燃烧

熔炉燃烧

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • void setBurnTime(short)
 • Item getFuel()
 • void setBurning(boolean)
 • short getBurnTime()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • BlockEntityFurnace getFurnace()
 • boolean isBurning()

ProjectileHitEvent——投掷物击中

投掷物击中

 • MovingObjectPosition getMovingObjectPosition()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setMovingObjectPosition(MovingObjectPosition)
 • Entity getEntity()

BlockBurnEvent——方块起火

方块起火

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

LevelUnloadEvent——世界卸载事件

世界卸载事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

EntityCombustEvent——实体燃烧事件

实体燃烧事件

 • void setDuration(int)
 • boolean isCancelled()
 • int getDuration()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

BlockBreakEvent——方块破坏

方块破坏

 • void setDrops(Item[])
 • Player getPlayer()
 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • boolean getInstaBreak()
 • void setInstaBreak(boolean)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • void setDropExp(int)
 • BlockFace getFace()
 • int getDropExp()
 • boolean isFastBreak()
 • Item[] getDrops()

BlockRedstoneEvent——方块接受到的红石信号变化事件

方块接受到的红石信号变化事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • int getNewPower()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • int getOldPower()

FakeSlotChangeEvent——虚拟物品栏操作事件

虚拟物品栏操作事件

 • boolean isCancelled()
 • Player getPlayer()
 • void setCancelled(boolean)
 • SlotChangeAction getAction()
 • FakeInventory getInventory()

EntitySpawnEvent——生物生成

生物生成

 • boolean isCreature()
 • boolean isCancelled()
 • Position getPosition()
 • int getType()
 • boolean isVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isItem()
 • boolean isHuman()
 • boolean isProjectile()
 • Entity getEntity()

SpawnChangeEvent——世界重生点更改事件

世界重生点更改事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Position getPreviousSpawn()

QueryRegenerateEvent——服务器生成远程查询信息事件

服务器生成远程查询信息事件

 • String getWorld()
 • boolean isCancelled()
 • int getMaxPlayerCount()
 • int getPlayerCount()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Map getExtraData()
 • void setPlayerCount(int)
 • void setPlayerList(Player[])
 • String getServerName()
 • byte[] getShortQuery(byte[])
 • void setTimeout(int)
 • void setMaxPlayerCount(int)
 • int getTimeout()
 • void setExtraData(Map)
 • Plugin[] getPlugins()
 • void setListPlugins(boolean)
 • void setPlugins(Plugin[])
 • void setServerName(String)
 • Player[] getPlayerList()
 • void setWorld(String)
 • byte[] getLongQuery(byte[])

PluginEnableEvent——插件被启用事件

插件被启用事件

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Plugin getPlugin()

BlockSpreadEvent——方块蔓延事件

方块蔓延事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • Block getSource()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Block getNewState()

PlayerAsyncPreLoginEvent——玩家尝试登录服务器事件

玩家尝试登录服务器事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getName()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • String getKickMessage()
 • int getPort()
 • void setKickMessage(String)
 • UUID getUuid()
 • void setLoginResult(LoginResult)
 • String getAddress()
 • LoginResult getLoginResult()
 • List getScheduledActions()

PlayerChangeSkinEvent——玩家切换皮肤事件

玩家切换皮肤事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Skin getSkin()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerDropItemEvent——玩家丢物品事件

玩家丢物品事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()

VehicleUpdateEvent——载具更新事件

载具更新事件

 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

CreatureSpawnEvent——使用生成蛋事件

使用生成蛋事件

 • boolean isCancelled()
 • Position getPosition()
 • CompoundTag getCompoundTag()
 • SpawnReason getReason()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • int getEntityNetworkId()

PluginDisableEvent——插件被关闭事件

插件被关闭事件

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Plugin getPlugin()

ItemSpawnEvent——掉落物生成

掉落物生成

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • EntityItem getEntity()

InventoryPickupItemEvent——捡起物品

捡起物品

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • EntityItem getItem()
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()

PlayerFormRespondedEvent——玩家FormUI操作

玩家FormUI操作

 • int getFormID()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • FormWindow getWindow()
 • FormResponse getResponse()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

BlockGrowEvent——方块生长事件

方块生长事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Block getNewState()

PlayerInteractEntityEvent——玩家与实体交互事件

玩家与实体交互事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • Entity getEntity()
 • Vector3 getClickedPos()

PlayerBucketFillEvent——玩家填桶事件

玩家填桶事件

 • Item getBucket()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • BlockFace getBlockFace()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • void setItem(Item)
 • Block getBlockClicked()

EntityShootBowEvent——实体射箭事件

实体射箭事件

 • void setProjectile(Entity)
 • boolean isCancelled()
 • void setForce(double)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • double getForce()
 • EntityProjectile getProjectile()
 • EntityLiving getEntity()
 • Item getBow()

EntityInventoryChangeEvent——生物更改物品栏

生物更改物品栏

 • int getSlot()
 • boolean isCancelled()
 • Item getOldItem()
 • void setNewItem(Item)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getNewItem()
 • Entity getEntity()

PlayerTeleportEvent——玩家进行传送

玩家进行传送

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Location getTo()
 • TeleportCause getCause()
 • Location getFrom()

VehicleCreateEvent——载具创建事件

载具创建事件

 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

LeavesDecayEvent——树叶自然消失

树叶自然消失

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

EntityTeleportEvent——生物瞬移

生物瞬移

 • boolean isCancelled()
 • void setFrom(Location)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setTo(Block)
 • Location getTo()
 • Entity getEntity()
 • Location getFrom()

PlayerJoinEvent——玩家进入

玩家进入

 • TextContainer getJoinMessage()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setJoinMessage(TextContainer)

InventoryClickEvent——物品栏点击事件

物品栏点击事件

 • int getSlot()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getHeldItem()
 • Item getSourceItem()
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()

InventoryCloseEvent——玩家关闭物品栏界面事件

玩家关闭物品栏界面事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()

EntityDamageByEntityEvent——实体被实体攻击事件

实体被实体攻击事件

 • float getDamage(DamageModifier)
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isApplicable(DamageModifier)
 • float getKnockBack()
 • void setDamage(double)
 • float getFinalDamage()
 • Entity getEntity()
 • DamageCause getCause()
 • void setKnockBack(float)
 • int getAttackCooldown()
 • Entity getDamager()
 • void setAttackCooldown(int)
 • float getOriginalDamage(DamageModifier)

BlockUpdateEvent——方块更新事件

方块更新事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

EntityLevelChangeEvent——生物切换世界

生物切换世界

 • Level getTarget()
 • boolean isCancelled()
 • Level getOrigin()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

PlayerCreationEvent——玩家创建事件

玩家创建事件

 • SourceInterface getInterface()
 • boolean isCancelled()
 • int getPort()
 • Long getClientId()
 • InetSocketAddress getSocketAddress()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setPlayerClass(Class)
 • String getAddress()
 • Class getBaseClass()
 • void setBaseClass(Class)
 • Class getPlayerClass()

PlayerItemHeldEvent——玩家手持物品切换事件

玩家手持物品切换事件

 • int getSlot()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • int getInventorySlot()
 • Item getItem()

LevelSaveEvent——世界保存事件

世界保存事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PotionCollideEvent——药水效果冲突事件

药水效果冲突事件

 • Potion getPotion(int)
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setPotion(Potion)
 • EntityPotion getThrownPotion()

SongDestroyingEvent——红石音乐电台被摧毁

红石音乐电台被摧毁

 • boolean isCancelled()
 • void setCancelled(boolean)
 • String getEventName()
 • SongPlayer getSongPlayer()

PlayerBedEnterEvent——玩家上床

玩家上床

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Block getBed()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerEatFoodEvent——玩家吃东西事件

玩家吃东西事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setFood(Food)
 • Food getFood()

EntityExplosionPrimeEvent——实体爆炸

实体爆炸

 • boolean isCancelled()
 • void setForce(double)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • double getForce()
 • boolean isBlockBreaking()
 • Entity getEntity()
 • void setBlockBreaking(boolean)

ChunkLoadEvent——区块加载事件

区块加载事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • FullChunk getChunk()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isNewChunk()

PlayerToggleSprintEvent——玩家开始疾跑事件

玩家开始疾跑事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isSprinting()

PlayerRespawnEvent——玩家重生事件

玩家重生事件

 • Position getRespawnPosition()
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setRespawnPosition(Position)
 • boolean isFirstSpawn()

ThunderChangeEvent——雷暴天气更改事件

雷暴天气更改事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

BlockFormEvent——方块自然生成(下雪等)

方块自然生成(下雪等)

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Block getNewState()

PlayerMapInfoRequestEvent——玩家请求地图数据事件

玩家请求地图数据事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getMap()

EntityEnterVehicleEvent——实体进入载具事件

实体进入载具事件

 • boolean isPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

PlayerDeathEvent——玩家死亡

玩家死亡

 • void setDrops(Item[])
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setExperience(int)
 • int getExperience()
 • Player getEntity()
 • TextContainer getDeathMessage()
 • boolean getKeepInventory()
 • Item[] getDrops()
 • void setKeepInventory(boolean)
 • void setDeathMessage(String)
 • boolean getKeepExperience()
 • void setKeepExperience(boolean)

InventoryMoveItemEvent——非玩家触发格子物品传输事件

非玩家触发格子物品传输事件

 • boolean isCancelled()
 • InventoryHolder getSource()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Inventory getTargetInventory()
 • Item getItem()
 • Action getAction()
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()
 • void setItem(Item)

PlayerFoodLevelChangeEvent——玩家饥饿值改变事件

玩家饥饿值改变事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • void setFoodSaturationLevel(float)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setFoodLevel(int)
 • int getFoodLevel()
 • float getFoodSaturationLevel()

EntityCombustByEntityEvent——实体因其他实体而燃烧事件

实体因其他实体而燃烧事件

 • void setDuration(int)
 • boolean isCancelled()
 • Entity getCombuster()
 • int getDuration()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

ChunkPopulateEvent——新区块生成事件

新区块生成事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • FullChunk getChunk()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

VehicleDamageEvent——载具受伤事件

载具受伤事件

 • double getDamage(DamageModifier)
 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setDamage(double)

PlayerServerSettingsRequestEvent——玩家请求服务器设置事件

玩家请求服务器设置事件

 • void setSettings(Map)
 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • Map getSettings()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

EnchantItemEvent——给物品附魔事件

给物品附魔事件

 • boolean isCancelled()
 • void setNewItem(Item)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setEnchanter(Player)
 • Player getEnchanter()
 • Player[] getViewers()
 • Item getOldItem()
 • Item getNewItem()
 • void setOldItem(Item)
 • void setXpCost(int)
 • Inventory getInventory()
 • int getXpCost()

SongStoppedEvent——红石音乐电台暂停

红石音乐电台暂停

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • SongPlayer getSongPlayer()

RedstoneUpdateEvent——红石更新

红石更新

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

VehicleMoveEvent——载具移动事件

载具移动事件

 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Location getTo()
 • Location getFrom()

WeatherChangeEvent——天气更改事件

天气更改事件

 • Level getLevel()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

PlayerPreLoginEvent——玩家预登录事件

玩家预登录事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • void setKickMessage(String)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • String getKickMessage()

InventoryPickupArrowEvent——捡起箭

捡起箭

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • EntityArrow getArrow()
 • Inventory getInventory()
 • Player[] getViewers()

RemoteServerCommandEvent——远程rcon控制执行命令事件

远程rcon控制执行命令事件

 • boolean isCancelled()
 • String getCommand()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • CommandSender getSender()
 • void setCommand(String)

BlockFallEvent——方块因重力掉落事件

方块因重力掉落事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

EntityDeathEvent——生物死亡(包括玩家)

生物死亡(包括玩家)

 • void setDrops(Item[])
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item[] getDrops()
 • Entity getEntity()

BlockPlaceEvent——方块放置

方块放置

 • Player getPlayer()
 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • Block getBlockAgainst()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getItem()
 • Block getBlockReplace()

EntityDamageByChildEntityEvent——实体被幼年实体伤害事件

实体被幼年实体伤害事件

 • float getDamage(DamageModifier)
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getChild()
 • boolean isApplicable(DamageModifier)
 • float getKnockBack()
 • void setDamage(double)
 • float getFinalDamage()
 • Entity getEntity()
 • DamageCause getCause()
 • void setKnockBack(float)
 • int getAttackCooldown()
 • Entity getDamager()
 • void setAttackCooldown(int)
 • float getOriginalDamage(DamageModifier)

CreeperPowerEvent——苦力怕被雷劈中事件

苦力怕被雷劈中事件

 • boolean isCancelled()
 • EntityLightningStrike getLightning()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • EntityCreeper getEntity()
 • PowerCause getCause()

PlayerAchievementAwardedEvent——玩家达成成就事件

玩家达成成就事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • String getAchievement()

PlayerToggleGlideEvent——玩家开始滑翔(鞘翅)事件

玩家开始滑翔(鞘翅)事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isGliding()

PlayerCommandPreprocessEvent——玩家使用指令

玩家使用指令

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • void setPlayer(Player)
 • String getMessage()
 • void setMessage(String)

EntityVehicleEnterEvent——实体坐上载具事件

实体坐上载具事件

 • boolean isCancelled()
 • Entity getVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()

EntityPortalEnterEvent——实体进入传送门事件

实体进入传送门事件

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • PortalType getPortalType()
 • Entity getEntity()

SongEndEvent——红石音乐电台歌曲播放结束

红石音乐电台歌曲播放结束

 • boolean isCancelled()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • SongPlayer getSongPlayer()

EntityArmorChangeEvent——实体护甲变化事件

实体护甲变化事件

 • int getSlot()
 • boolean isCancelled()
 • Item getOldItem()
 • void setNewItem(Item)
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Item getNewItem()
 • Entity getEntity()

BlockIgniteEvent——方块点燃事件

方块点燃事件

 • Block getBlock()
 • boolean isCancelled()
 • Block getSource()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • Entity getEntity()
 • BlockIgniteCause getCause()

EntityDespawnEvent——生物被清除

生物被清除

 • boolean isCreature()
 • boolean isCancelled()
 • Position getPosition()
 • int getType()
 • boolean isVehicle()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)
 • boolean isItem()
 • boolean isHuman()
 • boolean isProjectile()
 • Entity getEntity()

PlayerChunkRequestEvent——玩家请求区块事件

玩家请求区块事件

 • Player getPlayer()
 • boolean isCancelled()
 • int getChunkZ()
 • int getChunkX()
 • String getEventName()
 • void setCancelled(boolean)

StoneSpawnEvent——岩浆遇到水生成石头(圆石、石头、黑曜石)事件

岩浆遇到水生成石头(圆石、石头、黑曜石)事件

 • Position getPosition()
 • Block getBlock()
 • void setCancelled(boolean)

QQGroupMessageEvent——机器人收到qq群消息事件

机器人收到qq群消息事件

 • String getSelfQQ() –获取收到消息的qq账号
 • String getFromQQ() –获取发送消息的qq账号
 • String getFromGroup() –获取消息事件的qq群号
 • String getMessage() -获取消息

QQFriendMessageEvent——机器人收到qq好友消息事件

机器人收到qq好友消息事件

 • String getEventId() –获取事件id
 • String getEventSeed() –获取事件中的群消息标识码
 • String getFromQQ() –获取发送消息的qq
 • String getSelfQQ() –获取接受到群消息的qq账号
 • String getMessage() –获取事件的消息

QQOtherEvent——其他机器人收到的qq事件

其他机器人收到的qq事件

 • String getFromGroup() –获取触发事件的qq群号
 • String getFromQQ() –获取触发事件的qq账号
 • String getSelfQQ() –获取收到事件的qq账号
 • String getSeq() –获取收到事件的标识id
 • int getType() –获取事件类型码

不满意?前往编辑此页面

导航